Obchodní podmínky

 

obchodní společnosti GTS dřevosklady s.r.o.
se sídlem Kloboukova 1231/75, Chodov, 148 00 Praha 4

identifikační číslo: 04592727
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250376

 

 pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.drevosklady.cz

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti GTS dřevosklady s.r.o. se sídlem Kloboukova 1231/75, Chodov, 148 00 Praha 4 identifikační číslo: 04592727, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250376 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.drevosklady.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“) nebo přímo v prodejním skladě na adrese Vlastina 23, 160 00 Praha 6 – Ruzyně (dále jen „prodejní sklad“).

 

OBSAH

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Uživatelský účet
 3. Sdělení před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu, který je spotřebitelem
 4. Uzavření kupní smlouvy
 5. Cena zboží a platební podmínky
 6. Odstoupení od kupní smlouvy
 7. Přeprava a dodání zboží
 8. Práva z vadného plnění
 9. Další práva a povinnosti smluvních stran
 10. Prohlášení o ochraně soukromí
 11. Závěrečná ustanovení

 

I.Úvodní ustanovení

 

 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením kupní smlouvy uvedené v článku III. obchodních podmínek, dokument „Platba a doprava“ a dokument „Reklamace výměna vrácení“, dostupné na webovém rozhraní obchodu, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.
 • Tyto obchodní podmínky a dokumenty, které jsou jejich součástí, obdrží kupující také jako přílohu potvrzení objednávky na kupujícím uvedenou emailovou adresu.
 • Znění obchodních podmínek a jejich součástí může prodávající jednostranně v souladu se zákonem měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá kupujícímu přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nebo jejich součástí.

 

II.Uživatelský účet

 

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), nebo v případě, že prodávající změní technologii na nekompatibilní s předchozím systémem
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 • Prodávající neručí za funkcionalitu zákaznického účtu, a vyhrazuje si právo měnit funkčnost uživatelského účtu bez předchozího upozornění.

 

III.Sdělení před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu, který je spotřebitelem

 

 • V souladu s části čtvrtou, hlavou I. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen také NOZ), sděluje prodávající spotřebitelům před uzavřením smlouvy následující údaje:
 • Doručovací adresa pro uplatnění vad zboží a zaslání zboží zakoupeného na webovém rozhraní obchodu prodávajícího je adresa prodejního skladu Vlastina 23, 160 00 Praha 6 – Ruzyně. Právní účinky uplatnění vad zboží zůstávající zachovány i v případě doručení na fakturační adresu. Fakturační adresa prodávajícího je shodná s adresou sídla společnosti uvedená v záhlaví těchto obchodních podmínek.
 • Prodávající předává zboží kupujícímu v jakosti, kterou předjímá ust. § 2161 NOZ, tedy že
  1. zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a jeho propagaci;
  2. zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  3. zboží je věc v odpovídajícím množství;
  4. vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 • V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá těmto požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Není-li výslovně u daného zboží uvedeno jinak, kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění 24 měsíců od data převzetí zboží spotřebitelem.
 • Prodávající neodpovídá za vady, jestliže:
  1. vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny;
  2. jde o použité zboží a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím;
  3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti);
  4. vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou zásahem kupujícího či mechanickým poškozením;
  5. vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

 • Prodávající neodpovídá za vady na zboží vystavené podmínkám – zvýšenou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy – neodpovídajícím běžnému užívání. Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnost nelze v takovém případě považovat za vadu a ani ji jako takovou reklamovat.
 • Prodávající také spotřebitelům sděluje následující informace před tím, než bude uzavřena kupní smlouva prostředky na dálku:
  1. Náklady na komunikaci na dálku se neliší od základní sazby, kterou spotřebiteli účtuje jeho operátor/provozovatel služby; spotřebitel není s prodávajícím nucen komunikovat na linkách zpoplatněných ve prospěch prodávajícího.
  2. Prodávající požaduje plnou úhradu kupní ceny před převzetím zboží. Platby probíhají buď bankovním převodem, dobírkou při předání zboží, platbou platební kartou přes internet, nebo jinými způsoby uvedenými v dokumentu „Platba a doprava“. Při osobním odběru v provozovně si spotřebitel hradí cestu na provozovnu a zpět. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se ceny za doručení řídí dle sazebníku uvedeného v dokumentu „Doprava a platba“.
  3. U zboží upravovaného na přání zákazníka je požadována záloha ve výši 30 % z koncové ceny zboží, od smlouvy na zboží upraveného na přání spotřebitele nelze odstoupit bez uvedení důvodu ve 14denní lhůtě.
  4. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem jsou opakované plnění, ani smlouvy na dobu neurčitou. V případě, že takovou smlouvu zprostředkuje, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sdělí poskytovatel opakovaného plnění, včetně údaje o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná, dále údajů o daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží či služby.
  5. veškeré ceny zboží a služeb jsou ve webovém rozhraní obchodu uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), ceny na dopravu jsou uvedeny v dokumentu „Doprava a platba“;
  6. spotřebitel má právo od uzavřené smlouvy odstoupit (není-li dále uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na doručovací adresu prodávajícího nebo na e-mailovou adresu: reklamace@drevosklady.cz.

 

 1. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o:
  1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejce před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;
  2. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 1. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, na zboží vyráběné na přání zákazníka odlišné od standardní konfekce;
 2. zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
 3. dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • dopravě, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu

 

 1. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které obdržel.
 2. Při odstoupení od smlouvy musí být zaslané zboží nenošené, nepoškozené, zabalené v originálním obalu. Zboží nesmí být nikterak užíváno. Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že dodrží základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení – například přes spodní prádlo. Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, šlo půjde o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.
 3. smlouva je uzavírána zásadně v českém jazyce, po dokončení obchodního případu prodávající data o ní archivuje. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let ode dne jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
 • V případě nevyřízení stížnosti je spotřebitel oprávněn obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI). Podrobnosti naleznou spotřebitelé např. na internetových stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr Mimosoudním řešením sporů se zabývají také mediátoři, nezávislí zprostředkovatelé komunikace mezi stranami konfliktu. Jejich seznam je uveden na www.justice.cz, kde lze ve vyhledavači zadat zaměření na spotřebitelské spory. Podmínky si mediátoři stanovují individuálně.

 

IV.Uzavření kupní smlouvy

 

 • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a platí pouze v případech, kdy je doručováno v rámci území České republiky anebo v místě prodejního skladu na adrese Vlastina 23,160 00 Praha 6 – Ruzyně.
 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží, které je prodáváno za méně než 10 % ceny obvyklé nebo je-li prodáváno za cenu nižší než 30Kč (cena dopravy se nepovažuje za cenu zboží).
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží, na které bylo uplatněno více slevových kuponů než jeden.

 

V.Cena zboží a platební podmínky

 

 • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Vlastina 23, 160 00, Praha 6 - Ruzyně;
 2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2300899395/2010 v měně CZK. Účet je vedeny u společnosti Fio banka, a.s., V Celnici 10, 117 21 Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího“);
 3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal.

 

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. V.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (IV.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

VI.Odstoupení od kupní smlouvy

 

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@drevosklady.cz.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů ode dne odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu do prodejního skladu na adrese Vlastina 23,160 00 Praha 6 – Ruzyně. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. V případě uhrazení zboží na dobírku bude peněžní prostředky vráceny na bankovní účet v ostatních případech budou vráceny stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to na účet určený kupujícím v případě platby při převzetí (dobírka). V případě platby předem, prodávající vrátí kupní cenu stejným způsobem jako byla přijata, nebo na bankovní účet kupujícího, přičemž volba je na prodávajícím.
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku zboží, na které bylo uplatněno více slevových kuponů než jeden, nebo pokud je použita více jak 20% sleva na již zlevněné zboží.

 

VII.Přeprava a dodání zboží

 

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu nákladů na poštovné a vynaložené poplatky a vedle toho, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

VIII.Práva z vadného plnění

 

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 1. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 2. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 • Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

IX.Další práva a povinnosti smluvních stran

 

 • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

X.Prohlášení o ochraně soukromí

 

 • Tím, že kupující/návštěvník webového rozhraní obchodu (dále jen „kupující/návštěvník) prochází webové rozhraní obchodu prodávajícího, kontaktuje prodávajícího prostřednictvím sociálních médií, nebo prodávajícímu své údaje poskytujete jinak (včetně účasti v soutěžích nebo při návštěvě akcí zveřejněných na webovém rozhraní obchodu) potvrzuje taková osoba, že si přečetla ustanovení těchto obchodních podmínek o ochraně soukromí.
 • Prodávající je správcem osobních údajů o kupujícím a údajů o návštěvnících webového rozhraní obchodu.

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

 

 • Údaje o osobě kupujícího získáváme výlučně od kupujícího. Prodávající nezískává žádné údaje o kupujícím z jiných externích zdrojů, s výjimkou údajů poskytovaných z účasti návštěvy webového rozhraní obchodu.
 • Osobní údaje, které kupující/návštěvník poskytne prodávajícímu mohou zahrnovat:
 1. údaje o osobě kupujícího: jméno, příjmení; e-mailová adresa; telefonní číslo; informace o bankovním účtu; pohlaví; datum narození; údaje uvedené v korespondenci; aktualizace údajů, které byly prodávajícímu poskytnuty;
 2. údaje o návštěvnících webového rozhraní obchodu v rozsahu IP adresa; uživatelské jméno; podrobnosti o platbách; historii objednávek; název domény a země, které posílají požadavek na data; typ a verze prohlížeče; typy a verze doplňků prohlížeče; operační systém a platforma; údaje o návštěvě, včetně adres URL stránek, které vedou na webové rozhraní obchodu, přes webové rozhraní obchodu nebo z webového rozhraní obchodu (včetně data a času), času a délky návštěv určitých stránek, údajů o interakci se stránkou (například procházení, kliknutí a umístění ukazatele myši), způsobů opuštění stránky, údajů o provozu, údajů o umístění a dalších údajů poskytnutých při požadování dalších služeb nebo stahování;
 3. údaje o zboží, které prodávající poskytuje kupujícímu: údaje potřebné k poskytování zboží (včetně údajů z formulářů k otevření účtu, podrobností o objednávce, historie objednávek, údajů pro platby, doručovací adresy, požadavky a omezení spojených s doručením, obchodních referencí a daňových informací); údaje pro zákaznické služby, a údaje pro řízení vztahů se zákazníky a marketing;
 4. pokud k navázání kontaktu s prodávajícím nebo zjištění informací o zboží prodávajícího použije kupující sociální média, údaje z profilu sociálních médií (včetně preferencí a komunikace s prodávajícím na Facebooku, Instagramu a Twitteru) a údaje, které zveřejňuje kupující/návštěvník na profilu prodávajícího, které souvisí s podnikáním prodávajícího;
 5. pokud návštěvník/kupující navštíví akce prodávajícího, fotografie a videozáznamy z akce (o čemž budou účastníci akce informování také v průběhu akce).

 

POUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ

 

 • Prodávající shromažďuje, používá a uchovává osobní údaje uvedené výše z následujících důvodů:
  • Pokud návštěvník/kupující navštíví webové rozhraní obchodu:
 1. k umožnění získání přístupu a používání webového rozhraní obchodu;
 2. k poskytování technické podpory;
 3. k poskytování informací a služeb, které od prodávajícího kupující/návštěvník požaduje;
 4. k zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb a webového rozhraní obchodu;
 5. k uchování informací o preferencích návštěvníků/kupujícího k přizpůsobení webového rozhraní obchodu individuálním zájmům;
 6. k rozpoznání návštěvníka webového rozhraní obchodu při opětovném přístupu;
 7. ke zpracování objednávek na zboží nebo služby;
 8. ke zlepšování a údržbě webového rozhraní obchodu a k sestavování statistik návštěvnosti webového rozhraní obchodu.

 

Tyto informace budou v co nejvyšší možné míře anonymizované a konkrétní osobu kupujícího/návštěvníka nebude možné ze shromážděných údajů identifikovat. Tyto informace budou uchovávány nejdéle po dobu 30 dnů.

 

 • Pokud prodávající poskytuje kupujícímu zboží nebo služby:
 1. za účelem poskytnutí objednaného zboží nebo služby (včetně možnosti potvrzovat a zpracovávat objednávky, pro správu zákaznického účtu, daní a výdajů, pro účely fakturace a vymáhání dluhů);
 2. za účelem řešení dotazů nebo problémů, které se vyskytnou u prodaného zboží nebo u poskytnutých služeb, včetně veškerých otázek, které může mít kupující o způsobu, jakým jsou shromažďovány, uchovávány a používány jeho osobní údaje, nebo požadavky na poskytování kopií údajů, které o osobě kupujícího prodávající vede.
 3. pouze pokud k tomu poskytl kupující souhlas, pro marketingové účely prodávajícího, formou e-mailů poskytujících informace o produktech a službách prodávajícího a reklamních sdělení.

 

Údaje uvedené v písm. a) a b) budou Prodávajícím uchovávány v obecné archivační lhůtě, která činí 5 let.

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu podle písm. c) pro marketingové účely je platný po dobu 5 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím.

 

 • Za účelem dodržování veškerých postupů, zákonů a předpisů, které se na prodávajícího vztahují.
 • Za účelem vykonávání nebo hájení zákonných práv prodávajícího.

 

PRÁVNÍ ZÁKLAD POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 • Právní základ používání osobních údajů, které je popsáno v tomto článku o ochraně soukromí, je následující:
 1. používání osobních údajů je pro prodávajícího nutné k plnění jeho závazků vyplývajících z jakékoli smlouvy s kupujícím (například k vyřízení objednávky, k dodržení podmínek používání webového rozhraní obchodu;
 2. používání osobních údajů je nezbytné k dodržení zákonných povinností prodávajícího, (např. poskytování údajů finančnímu úřadu);
 3. pokud neplatí možnost (a) ani (b), je používání osobních údajů nutné pro legitimní zájmy prodávajícího (např. provozovat webové rozhraní obchodu; poskytovat zboží a služby kupujícímu, provádět a přijímat platby)

 

 • Zvláštní kategorie osobních údajů může prodávající používat, pouze pokud k tomu dal kupující svůj souhlas (který může kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže).
 • V budoucnosti může jiné použití osobních údajů podléhat udělení souhlasu kupujícího (který může kdykoli odvolat, jak je uvedeno níže).
 • Pokud kupující udělil souhlas se zpracováním osobních údajů nad rozsah plnění povinností vyplývající ze smlouvy nebo objednávky (zejména pro marketingové účely), může svůj souhlas kdykoli odvolat – v takovém případě může kupující kontaktovat prodávajícího na zvláštní kontakt vyhrazený pro ochranu osobních údajů: reklamace@drevosklady.cz, a prodávající osobní údaje pro odvolané účely nebude dále využívat.

 

SOUBORY COOKIE

 

 • Některé stránky na webovém rozhraní obchodu používají soubory cookies, což jsou malé soubory, které jsou umístěny do internetového prohlížeče, když návštěvník/kupující navštíví webové rozhraní obchodu Soubory cookies jsou používány za účelem, nabízení v budoucnu lépe přizpůsobených možností díky tomu, že jsou rozpoznány a zapamatovány konkrétní preference návštěvníka při prohlížení.
 • Pokud jsou na webovém rozhraní obchodu soubory cookies používány, může je návštěvník/kupující kdykoli zablokovat. K tomu může být aktivováno nastavení prohlížeče, které umožňuje odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookies. Pokud však návštěvník/kupující použijete nastavení prohlížeče, které blokuje všechny soubory cookies (včetně nezbytných souborů cookies), nemusí získat přístup k celému webovému rozhraní obchodu nebo jeho částem nebo být schopen používat všechny nebo některé funkce, které jsou prostřednictvím webového rozhraní obchodu poskytovány.
 • Pokud návštěvník/kupující nadále bude používat webové rozhraní obchodu, souhlasí s používáním souborů cookies ze strany prodávajícího, jak je popsáno v těch obchodních podmínkách.
 • Webové rozhraní obchodu využívá technologie služby digitálního marketingu. Ta umožňuje ukázat kupujícím/návštěvníkům, kteří projevili zájem o produkty na webovém rozhraní obchodu, zobrazit reklamy v reklamní síti jiných společnosti společností. Tyto získané údaje jsou plně anonymní a nelze z nich identifikovat osobu kupujícího/návštěvníka. Pokud by mělo k takové identifikaci osoby kupujícího/návštěvníka dojít, bude prodávajícím vždy vyžádán k takovému shromažďování údajů předchozí souhlas.

 

PRÁVA OSOB O NICHŽ JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

 

 • V souvislosti s osobními údaji má každá osoba, o níž jsou takové údaje zpracovávány určitá práva.

Každá osoba má právo požadovat:

 1. poskytnutí přístupu k osobním údajům, které o ní prodávající zpracovává;
 2. aktualizovali jakékoli své osobní údaje, které nejsou aktuální nebo správné;
 3. odstranění osobních údajů, které o ní prodávající vede;
 4. omezit způsob zpracování jejich osobních údajů;
 5. zabránit zpracování jejich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 6. poskytnutí kopii osobních údajů, které o ní prodávající vede;
 7. vznést odůvodněné námitky proti používání jejich osobních údajů prodávajícím.

 

 • Všechny výše uvedené požadavky prodávající posoudí a v přiměřené lhůtě na ně bude reagovat (vždy však nejpozději v zákonem předepsaných lhůtách).
 • Prodávající však upozorňuje, že určité osobní údaje mohou být za určitých okolností z výše uvedených požadavků vyloučeny. Pokud taková výjimka nastane, sdělí tuto skutečnost prodávající v odpovědi na doručený požadavek. Než bude prodávající na požadavky reagovat, může od žadatele požadovat, aby mu poskytl informace nezbytné k ověření jeho totožnosti.

 

BEZPEČNOST

 

 • Prodávající klade velkou pozornost na ochranu osobních údajů před ztrátou, zneužitím, zveřejněním, pozměňováním, neoprávněným přístupem, nedostupností a zničením a podniká veškerá přiměřená preventivní opatření k ochraně důvěrnosti osobních údajů, včetně vhodných organizačních a technických opatření. Organizační opatření zahrnují kontrolní mechanismy omezující fyzický přístup do administrativních prostor prodávajícího, školení zaměstnanců a uzamykání fyzických spisů v kartotékách. Technická opatření zahrnují používání šifrování, hesel pro přístup do systémů prodávajícího a používání antivirového softwaru.
 • Při poskytování osobních údajů mohou být osobní údaje přenášeny prostřednictvím internetu. Ačkoli prodávající vynakládá maximální úsilí k tomu, aby osobní údaje, které jsou mu kupujícím poskytovány, ochránil, přenos informací prostřednictvím internetu není úplně bezpečný. Proto kupující bere na vědomí a přijímá, že prodávající nemůže zaručit bezpečnost osobních údajů, které jsou přenášeny na webové rozhraní obchodu prodávajícího, a že takový přenos probíhá na jeho nebezpečí. Jakmile prodávající osobní údaje obdrží, bude používat přísné postupy a bezpečnostní prvky, aby zabránil neoprávněnému přístup k těmto údajům.
 • Pokud osobě kupujícího/návštěvníka prodávající přidělil heslo, nebo pokud si jej kupující zvolil, které mu umožňuje přístup k zákaznickému účtu, odpovídá taková osoba za udržení tohoto hesla v tajnosti.
 • Webové rozhraní obchodu a stránky na sociálních médiích mohou příležitostně obsahovat odkazy na weby provozované třetími stranami, včetně partnerských sítí a společností skupiny prodávajícího. Prodávající upozorňuje, že tyto ustanovení o ochraně soukromí platí pouze pro osobní údaje, které shromažďuje prodávající prostřednictvím webového rozhraní obchodu a stránek na sociálních médiích, a že nemůže nést odpovědnost za osobní údaje, které jsou shromažďované a uchovávané třetími stranami. Weby třetích stran mají vlastní podmínky o ochraně soukromí a osoba na ně přistupující by se s nimi měla seznámit, než na tyto weby odešlete jakékoli osobní údaje.

 

 

XI.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí Českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 • Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 • Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25.5.2018 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na drevosklady.cz.
 • Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování Vlastina 23, 160 00 Praha 6 – Ruzyně

adresa elektronické pošty reklamace@drevosklady.cz

telefon +420 773 334 221.

 

 

V Praze dne 25.5.2018